Časté otázky

 

Ako to funguje?
Požiar vznikne vtedy, keď je prítomný nejaký horľavý materiál, kyslík a teplo, ktoré roznietia plamene.

 

Prečo sú niektoré palivá viac horľavé (ľahšie zápalné) ako iné?

Ľahko zápalné horľavé materiály sú tie, ktoré sa odparujú a ľahko sa zmiešavajú so vzduchom (kyslíkom), pričom sa požiar

dosahuje rýchlejšie. Tieto materiály sa ľahšie vznietia.

 

Prečo sa obyčajne drevo zapáli ťažšie než plasty?

Je to vyššia horľavosť, ktorá spôsobuje rýchlejšie vznietenie určitých materiálov, ako je vysvetlené v druhej odpovedi. Spôsobuje ju predovšetkým ich vyššia schopnosť miešať sa so vzduchom a vytvárať zmes, ktorá sýti požiar.

 

Čo musí byť prítomné, aby mohol vzniknúť požiar?

Ľahko zápalné horľavé materiály sú tie, ktoré sa odparujú a ľahko sa zmiešavajú so vzduchom (kyslíkom), tým rýchlejšie dosahujú spaľovací pomer palivo – vzduch – kyslík a ľahšie sa vznietia.

 

Požiar akého rozsahu sa najľahšie hasí?

Ako isto predpokladáte, najľahšie sa hasia malé požiare, pretože produkujú oveľa menej tepla, ktoré je potrebné schladiť na nižšie hodnoty, aby bolo možné oheň úplne uhasiť.

 

Aké sú základné problémy pri hasení plameňov?

Pri vzniku požiaru sa niekedy stáva, že v prvých – rozhodujúcich – minútach si nikto nevšimne, že plamene sa rozhárajú. Skôr ako si obete uvedomia problém, môže ich požiar obklopovať na všetkých únikových trasách alebo ich môže zadusiť dym, ktorý je sám osebe nebezpečným zabijakom. Preto je potrebné mať k dispozícii protipožiarne vybavenie, ktoré môže buď uhasiť celý požiar, alebo vytvoriť únikovú cestu pre ohrozené osoby.

 

Aké sú hlavné nedostatky rôznych protipožiarnych systémov?

Najbežnejším problémom býva nedostatok údržby bežného protipožiarneho vybavenia. Vo všeobecnosti tieto zariadenia potrebujú kontrolu, čistenie (predovšetkým samočinné hasiace zariadenia – rozstrekovače) a príležitostné preskúšanie, pretože inak sa môže znížiť ich schopnosť rozstrekovať hasiaci prostriedok alebo vodu. Potrubia, ktoré privádzajú vodu alebo chemikáliu, sa môžu upchať usadeninami alebo hrdzou, rozprašovače práškových chemických hasiacich prostriedkov môžu stratiť svoj tlak a v nich obsiahnutá chemikália sa usadí a pod., čo môže spôsobiť, že sú „zapečené“ práve vtedy, keď sú najviac potrebné. Často je potrebných veľa vzácnych minút, kým sa požiarnici dostavia na miesto požiaru, a zatiaľ – pre zastarané alebo zle udržované vybavenie v mieste požiaru – sa požiar voľne šíri spolu so stratami na životoch a majetku, ktoré nutne spôsobuje.

 

Ako môžeme predchádzať obavám z náhodného požiaru?

Vybavte svoj dom a svoje pracovisko hasiacimi guľami ELIDE FIRE! Reagujú na plamene samostatne, bez zásahu človeka. Pri ich prudkom otvorení sa hasiaca chemikália obsiahnutá v nich rozptýli do okolitého priestoru, rovnomerne vo všetkých smeroch.

 

Namontujte ich v blízkosti materiálov, pri ktorých môže dôjsť k požiaru, alebo v blízkosti elektrických obvodov. Keď sa k nim priblíži oheň, s hlučným tresknutím vybuchnú! To je pre vás jasný varovný signál, že vzniká požiar. Môžete skontrolovať, či bol požiar úplne uhasený, alebo včas vyhľadať bezpečné miesto, pokiaľ požiar uhasený nebol. Gule možno využiť aj na vytvorenie únikovej cesty cez miesto požiaru.

 

Čo treba robiť, ak dôjde k prieniku požiaru zo stropu alebo z iného vyššie položeného miesta?

Protipožiarne gule namontujte v blízkosti takých miest, kde môže dôjsť k požiaru. To je najlepšie preventívne opatrenie, ktoré môže zabezpečiť uhasenie plameňa, nech by sa vyskytol kdekoľvek.

 

Je chemická hasiaca látka použitá v protipožiarnych guliach ELIDE FIRE nebezpečná?

Nie! Nie je nebezpečná pre ľudí, zvieratá ani predmety. Dostala bezpečnostný certifikát v Nemecku a je šetrná k životnému prostrediu. Náš výrobok nie je nebezpečný! FUREX 770 je ekologicky čistý.

 

Je zvuk, ktorý vzniká pri aktivácii protipožiarnych gúľ ELIDE FIRE, škodlivý pre sluch?

Gule spôsobia hluk vtedy, keď sa prudko otvoria. Intenzita hluku je približne 140 dB alebo nižšia, preto je v rámci univerzálnych noriem na ochranu sluchu. Vo všeobecnosti platí, že približne sto „výbuchov“ gúľ za deň, ktoré pôsobia na nechránený sluch, nespôsobí trvalú stratu sluchu.

 

Možno protipožiarne gule ELIDE FIRE používať na hasenie rozsiahleho požiaru naftových palív?

Neodporúča sa to, pretože pri výbuchu môže dôjsť k rozstreknutiu veľkého množstva ropných látok alebo horľavých kvapalín. Ak sa horľavá kvapalina nachádza v malom priestore a guľa sa dá aktivovať tak, aby sa zabránilo rozstreknutiu kvapaliny alebo aby nedošlo k ponoreniu gule do kvapaliny, potom možno guľu účinne použiť na udusenie ohňa. Za takých okolností je však dôležitým pravidlom, ktoré treba mať na pamäti, že chceme rozprášiť chemický hasiaci prostriedok, nie plamene! Preto bude lepšie, ak výbuch gule nastane nad takým požiarom, a nie v jeho centre.

 

Načo potrebujeme protipožiarne gule ELIDE FIRE, keď máme iné protipožiarne vybavenie?

Gule ELIDE FIRE sa použijú oveľa ľahšie, prirodzenejšie, logickejšie a jednoduchšie na uhasenie väčšiny požiarov. Ak sa dostanete k protipožiarnej guli ELIDE FIRE skôr než požiar, len ju hodíte do ohňa a odstúpite. Použitie ELIDE FIRE nie je závislé od úrovne pripravenosti potenciálnych účastníkov požiaru ani od úrovne ich spôsobilosti v podmienkach stresu.